ورود و عضویت
0
سبد خرید خالی است.

پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی

مشاهده پیش نمایش
59,000تومان
3431تعداد بازدید
محصول مورد تایید است
محصول ویژه است
محصول دارای هدیه می باشد
امتیاز محصول
مجموعه فارسی درس
1 دانشجو

جزئیات و دانلود پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی

تعداد اسلایدهای پاورپوینت: 25 اسلاید

لازم به ذکر است که در بعضی اسلاید های این پاورپوینت توضیحات لازم، به صورت Note (پا ورقی) نوشته شده است که می توانید در حین ارائه از این note ها استفاده کنید.

پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی در قالب ppt. یا pptx. می‌باشد و با اسلاید های گرافیکی و جذاب به شما کمک می‌کند یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید. با دانلود این پاورپوینت می‌توانید به راحتی آن را ویرایش و شخصی‌سازی کنید.

پاورپوینت ارائه شده در مورد مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی به شکل کامل و جامع تهیه و تدوین شده است. این ارائه با تصاویر گویا و جذابی که در خود دارد مخاطب را برای فراگیری و استفاده کامل از آن وا می دارد. یکی از بهترین پاورپوینت هایی که می توانید در بستر اینترنت در مورد موضوع ذکر شده پیدا کنید را در اختیار شما قرار داده ایم و امیدواریم از مطالب آن نهایت استفاده را ببرید. ارائه کامل و جذاب شما از اهداف مجموعه فارسی درس است و تلاش ما برداشتن قدم هایی هر چند کوچک در راستای اهداف شما است.

نمونه ای از اسلاید های پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی

پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی

فهرست مطالب اسلاید های داخل پاورپوینت

 • ﻣﺒﺎنی ﺑﻴﻮﻟﻮژیکی
 • ﻣﺪﻟﺴﺎزی
 • ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻟﺴﺎزی
 • ﻣﺪﻟﺴﺎزی واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ
 • ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺷﺒﻜﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی عصبی ﺳﻠﻮلی (Cellular Neural Networks)
 • ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺷﺒﻜﻴﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺒﻜﻪ عصبی ﻣﺼﻨﻮعی
 • ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 • اﺟﺰاء ﻣﺪل
 • ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺒﻜﻪ عصبی
 • ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی و ﻧﺘﺎﻳﺞ
 • ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی

دانلود پاورپوینت آماده مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی

ﺷﺒﻜﻴﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﻲ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ آن ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺒﻜﻴﻪ در ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻻﻳﻪ ﻫﺎ دارای ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻮر، ﻛﻪ ﻓﺘﻮﻧﻬﺎی ﻧﻮر را ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی دوﻗﻄﺒﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﻌﺪی ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮن ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮن ﻻﻳﻪ آﺧﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮﺑﻪ اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﺮﺑﻪ، ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺪل ﻛﺮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزی واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ.

در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﺪف ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻞ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزی واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.

در ﻣﺪﻟﺴﺎزی واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ، ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﻴﻤﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺪﻟﻬﺎی واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ. در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ آن ﻃﻮری ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺪل ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﺪل Hodgkin وHuxley اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اوﻟﻴﻦ ﻣﺪل رﻳﺎﺿﻴﺎﺗﻲ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ در ﺳﻠﻮل را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ.

ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ Leon Choa در 1988 در ﺑﺮﻛﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﻳﻚ CNN ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮ ﻛﻪ آراﻳﻪ ای ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در ﻓﻀﺎی ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎی ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ، ﺳﻠﻮل ﻧﺎم دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﺷﺒﻜﻪ ای آراﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺿﻌﻲ در ﻳﻚ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﮕﻮی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺤﻠﻲ اﻟﮕﻮ ﻫﻤﻨﻮع ﺳﺎزی ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ، ﺧﻄﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ، ﻟﺤﻈﻪ ای ﻳﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ دار ﺑﺎﺷﺪ.

توضیحاتی درباره پاورپوینت آماده

این پاورپوینت در قالب pptx. یا همان ppt. قابل دانلود می‌باشد. پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی در محیط Microsoft Powerpoint طراحی شده و در 25 اسلاید در اختیار شما قرار داده شده است. کیفیت و صحت اطلاعات مربوط به این پاورپوینت توسط تیم نشریه فارسی درس تایید شده است و شما با چند کلیک می‌توانید به راحتی این پاورپوینت را دریافت کنید. درصورت بروز هرگونه اشکال می‌توانید با ما در تماس باشید.

Retina modeling by artificial neural networks powerpoint – slide – presentation

1 دیدگاه برای پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی

 1. مجموعه فارسی درس

  لطفا دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاه خود را بنویسید

محصولات مرتبط با این محصول

پاورپوینت گوگل آنالیتیکس

پاورپوینت گوگل آنالیتیکس

پاورپوینت گوگل آنالیتیکس با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

3431 بازدید 59,000تومان
پاورپوینت درباره ویروس های کامپیوتری

پاورپوینت درباره ویروس های کامپیوتری – شناخت و مقابله

پاورپوینت درباره ویروس های کامپیوتری با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

3431 بازدید 59,000تومان
پاورپوینت زبان برنامه نویسی دارت

پاورپوینت زبان برنامه نویسی دارت

پاورپوینت زبان برنامه نویسی دارت با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

3431 بازدید 59,000تومان
پاورپوینت شبکه های گرید

پاورپوینت شبکه های گرید

پاورپوینت شبکه های گرید با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

3431 بازدید 59,000تومان
preloader