ورود و عضویت
0
سبد خرید خالی است.

پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی

مشاهده پیش نمایش
98,000تومان
قیمتاورجینال
محصول مورد تایید است
محصول ویژه است
محصول دارای هدیه می باشد
امتیاز محصول
مجموعه فارسی درس
1 فروش 1 دانشجو

جزئیات و دانلود پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی

تعداد اسلایدهای پاورپوینت: ۲۵ اسلاید

لازم به ذکر است که در بعضی اسلاید های این پاورپوینت توضیحات لازم، به صورت Note (پا ورقی) نوشته شده است که می توانید در حین ارائه از این note ها استفاده کنید.

پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی در قالب ppt. یا pptx. می‌باشد و با اسلاید های گرافیکی و جذاب به شما کمک می‌کند یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید. با دانلود این پاورپوینت می‌توانید به راحتی آن را ویرایش و شخصی‌سازی کنید.

پاورپوینت ارائه شده در مورد مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی به شکل کامل و جامع تهیه و تدوین شده است. این ارائه با تصاویر گویا و جذابی که در خود دارد مخاطب را برای فراگیری و استفاده کامل از آن وا می دارد. یکی از بهترین پاورپوینت هایی که می توانید در بستر اینترنت در مورد موضوع ذکر شده پیدا کنید را در اختیار شما قرار داده ایم و امیدواریم از مطالب آن نهایت استفاده را ببرید. ارائه کامل و جذاب شما از اهداف مجموعه فارسی درس است و تلاش ما برداشتن قدم هایی هر چند کوچک در راستای اهداف شما است.

نمونه ای از اسلاید های پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی

پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی

فهرست مطالب اسلاید های داخل پاورپوینت

 • ﻣﺒﺎنی ﺑﻴﻮﻟﻮژیکی
 • ﻣﺪﻟﺴﺎزی
 • ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻟﺴﺎزی
 • ﻣﺪﻟﺴﺎزی واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ
 • ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺷﺒﻜﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي عصبی ﺳﻠﻮلی (Cellular Neural Networks)
 • ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺷﺒﻜﻴﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺒﻜﻪ عصبی ﻣﺼﻨﻮعی
 • ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 • اﺟﺰاء ﻣﺪل
 • ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺒﻜﻪ عصبی
 • ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی و ﻧﺘﺎﻳﺞ
 • ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی

دانلود پاورپوینت آماده مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی

ﺷﺒﻜﻴﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﻲ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ آن ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺒﻜﻴﻪ در ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻻﻳﻪ ﻫﺎ داراي ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻮر، ﻛﻪ ﻓﺘﻮﻧﻬﺎي ﻧﻮر را ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دوﻗﻄﺒﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﻌﺪي ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮن ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮن ﻻﻳﻪ آﺧﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮﺑﻪ اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﺮﺑﻪ، ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺪل ﻛﺮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ.

در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﺪف ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻞ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.

در ﻣﺪﻟﺴﺎزي واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ، ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﻴﻤﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺪﻟﻬﺎي واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ. در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ آن ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺪل ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﺪل Hodgkin وHuxley اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اوﻟﻴﻦ ﻣﺪل رﻳﺎﺿﻴﺎﺗﻲ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ در ﺳﻠﻮل را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ.

ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ Leon Choa در ۱۹۸۸ در ﺑﺮﻛﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﻳﻚ CNN ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮ ﻛﻪ آراﻳﻪ اي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي در ﻓﻀﺎي ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ، ﺳﻠﻮل ﻧﺎم دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﺷﺒﻜﻪ اي آراﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺿﻌﻲ در ﻳﻚ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﮕﻮي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺤﻠﻲ اﻟﮕﻮ ﻫﻤﻨﻮع ﺳﺎزي ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ، ﺧﻄﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ، ﻟﺤﻈﻪ اي ﻳﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ دار ﺑﺎﺷﺪ.

توضیحاتی درباره پاورپوینت آماده

این پاورپوینت در قالب pptx. یا همان ppt. قابل دانلود می‌باشد. پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی در محیط Microsoft Powerpoint طراحی شده و در ۲۵ اسلاید در اختیار شما قرار داده شده است. کیفیت و صحت اطلاعات مربوط به این پاورپوینت توسط تیم نشریه فارسی درس تایید شده است و شما با چند کلیک می‌توانید به راحتی این پاورپوینت را دریافت کنید. درصورت بروز هرگونه اشکال می‌توانید با ما در تماس باشید.

Retina modeling by artificial neural networks powerpoint – slide – presentation

1 دیدگاه برای پاورپوینت مدلسازی شبکیه ﭼﺸﻢ بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی

 1. مجموعه فارسی درس

  لطفا دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاه خود را بنویسید

محصولات مرتبط با این محصول

پاورپوینت درباره صفحه لمسی

پاورپوینت درباره صفحه لمسی

پاورپوینت درباره صفحه لمسی با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

اورجینال 98,000تومان
پاورپوینت امنیت در اینترنت اشیاء

پاورپوینت امنیت در اینترنت اشیاء

پاورپوینت امنیت در اینترنت اشیاء با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

اورجینال 98,000تومان
پاورپوینت گوگل پلی

پاورپوینت گوگل پلی

پاورپوینت گوگل پلی با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

اورجینال 98,000تومان
پاورپوینت انواع لینوکس

پاورپوینت انواع لینوکس

پاورپوینت انواع لینوکس با فرمت .pptx و بصورت zip شده قابل دانلود است. بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

اورجینال 97,000تومان
preloader